Algemene voorwaarden

Stallingsvoorwaarden gedurende behandeling(en)

Artikel 1
Het te behandelen voertuig aanbieden en/of het ophalen van het voertuig dient uitsluitend te geschieden op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur en i.o. op zaterdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur. Op zon- en/of feestdagen is Camper Cleaning Friesland gesloten. Voor het ophalen van het voertuig eerder dan dat Camper Cleaning Friesland contact heeft gehad met de eigenaar van het voertuig dat deze gereed was/is voor aflevering nadat de opdracht is voltooid dient de eigenaar van tevoren bij voorkeur telefonisch of via mail een afspraak te maken met Camper Cleaning Friesland omtrent de datum en tijdstip van ophalen. Kampeerauto en caravan minimaal 1 werkdag van tevoren doorgeven. 

Artikel 2
Indien het object opgehaald wordt zal Camper Cleaning Friesland er zorg voor dragen dat het voertuig zodanig is opgesteld dat het direct meegenomen kan worden.

Artikel 3
Het in- en uithalen of verplaatsen van het voertuig word uitsluitend gedaan door of met uitdrukkelijke toestemming van Camper Cleaning Friesland. Het object dient goed wendbaar te zijn. Daartoe dient de eigenaar van het voertuig Indien gebruikelijk en noodzakelijk het voertuig te voorzien van een goed gangbaar neuswiel. De stallinghouder heeft het recht om tijdens de stallingperiode het object te verplaatsen. Koppelingen dienen dan ook niet te zijn afgesloten maar dienen er wel bijgeleverd te worden zodat het voertuig tijdens de werkzaamheden verplaatst kan worden. Sleutels, Bearlock en andere beveiligingsmiddelen welke voor campers en caravans van belang zijn voor de beveiliging van het voertuig dienen deugdelijk aanwezig te zijn zodat deze gebruikt kunnen worden door Camper Cleaning Friesland. Bij het overstaan van het voertuig zullen de aangeboden beveiliging middelen van de desbetreffende eigenaar van het voertuig dan ook worden gebruikt en zullen veilig worden opgeborgen bij het verlaten van het pand.

Artikel 4
Het voertuig dat ter behandeling wordt aangeboden, wordt inclusief alle daarin of daaraan aanwezige accessoires gestald geheel voor eigen rekening en risico van de eigenaar van het voertuig. Indien door enige oorzaak – welke dan ook – schade wordt toegebracht aan het object of onderdelen daarvan, of ingeval van vermissing (ook van onderdelen) is Camper Cleaning Friesland daar nimmer voor aansprakelijk. Schade wordt overigens aanwezig geacht te zijn geweest bij het aangaan van deze overeenkomst.

Artikel 5
Met betrekking tot het voertuig worden door Camper Cleaning Friesland niet de risico’s gedekt van brand, water, molest, storm, (natuur) rampen, diefstal, braak, insecten, ongedierte, elektronische storingen, startproblemen etc.. De eigenaar van het voertuig draagt zelf dit risico. De eigenaar van het voertuig dient zo hij dit wil zelf het voertuig te verzekeren tegen voormelde schades.

Artikel 6
Camper Cleaning Friesland is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de stalling-gebruiker, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Camper Cleaning Friesland toe te rekenen tekortkoming met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Camper Cleaning Friesland verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 7
In het voertuig mogen tijdens de behandeling geen gasflessen etc. aanwezig zijn. De eigenaar van het voertuig dient de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van schade door bevriezing van het object. Eventuele schade door bevriezing komt voor rekening en risico van de eigenaar van het voertuig.

Artikel 8
De eigenaar van het voertuig is aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat of ontstaan is als gevolg van bederfelijke waren in het object, of als gevolg van aanwezige gevaarlijke stoffen. De eigenaar van het voertuig is eveneens aansprakelijk voor schade als zich ten aanzien van het object een gevaar verwezenlijkt – eigenaar de eigenaar van het voertuig vrijwaart Camper Cleaning Friesland voor schade ten gevolge van aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken aan of met betrekking tot het object. De eigenaar van het voertuig dient bederfelijke waren en gevaarlijke stoffen voorafgaand aan het ter behandeling aanbieden van het voertuig te verwijderen en eventuele (gevaar zettende) gebreken (aan of met betrekking tot het object) te herstellen.

Artikel 9
Het is de eigenaar van het voertuig en anderen in overleg met Camper Cleaning Friesland toegestaan tijdens de behandeling het voertuig ter bezichtiging aan te bieden.

Artikel 10
Het is niet toegestaan om werkzaamheden aan of in het voertuig te verrichten tijdens de behandeling behoudens uitdrukkelijk toestemming van Camper Cleaning Friesland. De schade die door de werkzaamheden voor derden ontstaat komen geheel voor rekening en risico van de eigenaar van het voertuig. Camper Cleaning Friesland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan het object veroorzaakt door welke werkzaamheden dan ook die verricht zijn door derden of de eigenaar van het voertuig .

Artikel 11
Het overeengekomen bedrag dient uiterlijk 2 weken na dagtekening door de eigenaar van het voertuig aan de Camper Cleaning Friesland voldaan te zijn. Zodra de eigenaar van het voertuig in verzuim is, is hij zonder nadere aanzegging de wettelijke rente over de hoofdsom verschuldigd. Indien Camper Cleaning Friesland incasso maatregelen dient te nemen komen de buitengerechtelijke incassokosten die 15 % bedragen van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 80,00 voor rekening van de eigenaar van het voertuig. Indien er maatregelen in rechte genomen dienen te worden ter inning van hetgeen aan Camper Cleaning Friesland verschuldigd is komen de volledige kosten van rechtsbijstand, inclusief het volledige salaris van de rechtsbijstandverlener, voor rekening van de eigenaar van het voertuig.

Ga naar onze diensten. 

Chat openen